תקנון אתר

“החברה” כאמור בתקנון זה היינה Scouter – ניהול משמרות ונוכחות בבעלותה של חברת מקאנו בע”מ

“האתר” כאמור בתקנון זה היינו אתר אתר הבית והמכירות של החברה: scouter.me\he

“לקוח” כאמור בתקנון זה הינו גולש שהינו:

בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

מרגע התחברות למערכת, הינך מסכים לתנאי השירות והשימוש במערכת.

תקנון זה נועד להסדיר היחסים בין הלקוח ובין החברה בכל הקשור בפעולות באתר וכל הפעולות הנעשות באתר כפופות לאמור בתקנון זה ועל כן הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את מכלול האמור בתקנון טרם תחילת עבודה עם האתר

כללי

1 מערכת לניהול משמרות – Scouter – הינה מערכת  shifts scheduling system  שנבנתה ומתוחזקת על ידי חברת מקאנו בע”מ (“החברה”). מערכת סקאוטר הינה מערכת מערכת משמרות המסופקת על גבי תשתית האינטרנט ומאפשרת למשתמשים גישה ועבודה מכל עמדה המחוברת לרשת האינטרנט בין באמצעות מחשב או כל מכשיר אחר המאפשר שימוש במערכת כדוגמת טלפון נייד, מחשבי כף יד, טאבלט וכיוצ”ב (“המערכת”) באמצעות אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: app.scouter.me – האתר.

התוכנה מאפשרת ניהול שעות העובדים בארגון, ניהול מחלקות וסניפים, עיבוד שעות, דוחות נוכחות, הסכמי עבודה ועוד..1.2 האתר והשירותים בו מוצעים לשימוש בתנאי שתקבל ללא שינוי את התנאים הכלולים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. כניסתך לאתר ושימוש בתכנים ובשירותים המוצעים בו מהווה את הסכמתך לכל תנאי שימוש אלה.1.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים הניתנים באתר, להפסיקם או להוסיף עליהם, בכל עת, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש. כן רשאית החברה לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר זה – כולו, חלקו, מאפיין שלו (feature) (או יישום – application) בו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר חלה בכל עת על משתמשי האתר. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה עקב סיום ההסכם כאמור.1.4 באישור תנאי שימוש אלו, הינך מסכים לקבל הודעות במדיה אלקטרונית או אחרת (הודעות SMS, דוא”ל ואח’) מהחברה ו/או מי מטעמה בנושאים הקשורים לאתר זה

1.5 האחריות על הקלדת הפרטים האישיים במקומות המיועדים לכך באתר, באופן מדויק ומלא, חלה אך ורק עליך, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים, דיוקם, נוסחם או על הקלדתם. רק משתמש שהקליד פרטים אישיים מלאים שנקלטו במערכת האתר יוכל להשתמש באתר ולקבל את השירותים המוצעים. ככל שחלה תקלה הנובעת מקבלת החברה פרטים לא מלאים/לא מדויקים, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, מכל סוג, בקשר עם השירותים והנובע מהאמור

1.6 השימוש במערכת ייעשה בכפוף לכללים והנחיות טכניות, שימסרו על ידי החברה למשתמשיה באמצעות השימוש בפרטים שנמסרו על ידך או יפורסמו מעת לעת באתר. השימוש במערכת או בחלק מהיישומים שבה עשוי להיות מותנה בעמידה בדרישות תצורה (ו/או הגדרות) של חומרה, תוכנה ותקשורת. במידת הצורך, החברה תפרסם באתר מעת לעת, דרישות תצורה כאמור. באחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בהנחיות שתפורסמנה באתר וליישמן על חשבונו

1.7 המשתמש יעשה שימוש בשירותי המערכת בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות השימוש של החברה ו/או מי מטעמה.

1.8 החברה תהא רשאית על פי, שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את גישתך לשירותים לרבות במקרים של (1) :הפרת תנאי שימוש אלו; (2) עבירה על החוק (3) ;אם תחול הפרעה מכוונת או בזדון מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של מערכת המחשבים של החברה. מובהר בזאת כי בשל ביצוע פעולות אלה תחול על המשתמש אחריות בלעדית ומלאה והוא מצהיר כי ישפה את החברה בהתאם וללא כל דיחוי בגין כל תביעה ו/או דרישה של צד ג’

1.9 התכנים הכלולים באתר ו/או במערכת עלולים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס.

1.10 השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד וכוללים גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

1.11 בכפוף לקיום תנאי השימוש המפורטים, החברה מקנה לך בזאת רישיון שימוש אישי, לא מסחרי, לא ייחודי, בלתי עביר ומוגבל בזמן להשתמש במערכת או בחלקים ממנה, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ובכתב על ידי החברה.

קניין רוחני

1 הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר ו/או במערכת לפי התנאים שבאתר. זכויות הבעלות באתר ו/או במערכת ובתכניה, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו כל עת בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה2.2 כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני המסחר באתר ו/או במערכת ובשירותים המוצעים בו, ובכללם המידע, התכנים, הגרפיקה, האיורים, הסמלים, הלוגואים, יישומי התוכנה וכיוצא באלו, הינן של החברה, והן מוגנות על ידי הקניין הרוחני של מדינת ישראל, חוקי הקניין הרוחני של מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.2.3 השמות המסחריים, סימני המסחר של החברה וכל הסימנים האחרים המופיעים באתר הינם סימני המסחר הקניינים של בעליהם. אינך רשאי/ת לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין שלהם2.4 האתר, המערכת, התכנים והשירותים המוצעים בו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי , מלא, זמני או קבוע, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של החברה, בכתב ומראש

תשלום

1 השירותים באתר ניתנים בתשלום, עבור דמי מנוי קבועים ו/או דמי רישוי חד פעמיים על פי שיקול דעתה של החברה, בהתאם למחירון הנקבע ועשוי להשתנות מעת לעת.3.2 התשלום יגבה בהתאם לתקופת החיוב שנקבעה. ניתן להודיע על ביטול המנוי בכל עת באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה או באמצעות פניה בדוא”ל אל החברה. החברה תחדל לחייב את המשתמש בדמי המנוי החל מהחודש העוקב.3.3 הודעה בדבר שינוי המחירון, אם יחול שינוי, תימסר בדואר רגיל או בדוא”ל שסיפק המשתמש לחברה בעת ההתקשרות. השינוי ייכנס לתוקף תוך 60 ימים ממועד מסירת ההודעה למשתמש.3.4 החברה תפיק חשבונית מס כדין, עד 14 יום מגמר מתן השירות. החשבונית תישלח בדוא”ל אלא אם יבקש המשתמש לקבל את החשבונית בדואר.

אחריות

1 התכנים והשירותים באתר ו/או במערכת ניתנים לשימוש “כפי שהם” ((AS IS ו”ככל שיהיו זמינים” (as available). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירותים הניתנים באתר, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך וכיוצא באלו. השימוש באתר ו/או במערכת הינו באחריותך הבלעדית והמלאה4.2 החברה איננה מתחייבת שהשירותים הניתנים באתר ו/או במערכת לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, קלקולים, תקלות, נזקים או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה ו/ או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר ו/או במערכת, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.4.3 מבלי לגרוע מן האמור, החברה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן באתר או במערכת או במתן השירותים, הנובעות מביצוע לקוי של ספקים או גורמים שאינם בשליטתה, לרבות כוח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג וכדומה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תנאי שימוש אלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולא יזכו אותך בכל סעד, זכות או תרופה.4.4 מובהר בזאת כי לחברה קיימים שירותי גיבוי ואבטחה. המידע, הנתונים וכל דבר אחר אשר מוזן ומועבר באתר או במערכת אינו חסין באופן מוחלט והחברה עושה כל שביכולתה על מנת למנוע פעולות חדירה של גורמים לא מורשים. החברה לא תישא בכל נזק ו/או חבות שיגרמו כתוצאה מנזק במערכות. המשתמש יהיה אחראי בלעדית לאבטחה, גיבוי והגנה על המידע המצוי במערכות ו/או בציוד שברשותו. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק ו/או אובדן, אשר יגרמו עקב בעיית אבטחה, לרבות חדירה של גורמים בלתי מורשים ו/או קריסת מערכות.

4.5 המשתמש מאשר ומסכים כי הוא מבין את הסיכונים שעלולים להיגרם לו משימוש במערכת וכי בכוונתו לנקוט אמצעים (לרבות האמצעים המפורטים בתנאי שימוש אלו) על מנת לשלול ו/או להקטין משמעותית את הסיכונים הכרוכים בשימוש במערכת, ובמידת הנדרש לבטח את הנזקים שעלולים להיגרם לו משימוש במערכת.

4.6 לחברה אין שליטה על מידע שמוזן במערכת ו/או באתר באמצעות שירותיה ואין היא אחראית לו ולתוכנו, לרבות בכל הקשור לזכויות צד ג’ כלשהן.

4.7 בשום מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במערכת.

קישורים וקישוריות

1 יתכן שתוכל לגשת דרך האתר ו/או המערכת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם כלולים באתר ו/או במערכת. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות – על ידי צדדים שלישיים, אינם באחריות החברה, גם מקום בו באתר ו/או במערכת יכללו קישורים ((hyperlinks לאתרים או שירותים של צדדים שלישיים כאמור. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, פנה לספקים הרלוונטיים. החברה רשאית לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.5.2 פרסום מודעות, פרסומות או קישורים באתר ו/או במערכת לא יתפרשו כהצעה המיועדת לך, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ולשירותים המוצעים על ידי המפרסמים, צדדים שלישיים או האתרים המקושרים. כל הסתמכות שלך על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במערכת או באתרים המקושרים כאמור, תעשה פי על שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

פרטיות

1 המידע המוזן למערכת על ידך הינו בבעלותך ובאחריותך הבלעדית. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטיך המוזנים למערכת מלבד לצורכי המערכת ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים במערכת, הפעלתה ותכניה, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.6.2 אין לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ואין להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ליישות כלשהם.6.3 למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך ללא קבלת רשותך, אם היא מאמינה בתום לב כי פעולה זו הכרחית על מנת: (1) לאכוף את תנאי שימוש אלו; (2) לציית לצו, דרישה משפטית או הוראת רשות מוסמכת.

אבטחת מידע

1 הגישה למערכת אפשרית אך ורק באמצעות שם משתמש וסיסמא. אתה מתחייב שלא להשתמש בשם המשתמש ובסיסמא של אחר ולא למסור את שם המשתמש או הסיסמא שלך לצד שלישי כלשהו.7.2 עליך לדווח לחברה מיד ברגע שתגלה כי פרטי שם המשתמש או סיסמתך אבדו או שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. עם זאת מובהר כי אתה תהיה אחראי לכל שימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים או עבור מוצרים שיימכרו כחלק ממתן השירותים), אפילו אם נעשה ללא הסכמתך.7.3 אנו ממליצים, וייתכן כי נדרוש, שתשנה את סיסמתך מפעם לפעם.

תמיכה טכנית

1 החברה תספק שירותי תמיכה טכנית למשתמש בנושאי שימוש במערכת בשעות הפעילות של מוקד התמיכה של החברה כפי שיתפרסמו מעת לעת. הפניות לתמיכה יכול ותעשנה באמצעות דוא”ל או טלפון. שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשירות הניתן על ידי החברה ו/או באחריותה. בכל מקרה, לא יינתנו שירותי תמיכה בגין תקלות שאינן בשליטת החברה ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין אי מתן שירותי תמיכה כאמור.

הפסקת השימוש על ידי החברה

1 החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש במערכת אם לא יעמוד בתנאי הסכם זה או בחלקם. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שיפוי

1 האמור בהסכם זה אינו גורע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל הסכם ו/או על פי כל דין ואינו ממעט מזכותה של החברה להיפרע מהמשתמש בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של המשתמש.

שמירת זכויות

1 כל ויתור או מתן ארכה לטובת המשתמש מצד החברה מוגבל לנסיבות המסוימות בהן נעשה או ניתן למשתמש ואין בו בכדי להפחית או לפגוע בזכויות החברה על פי ההסכם או על פי כל דין.

קיזוז ועיכבון

1 החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום שתקבל מהמשתמש בקשר עם הסכם זה או כל הסכם או חוב אחר שחב לה המשתמש את כל התשלומים או החובות המגיעים או שיגיעו לה. זוהי הודעת קיזוז על פי דין והמשתמש מסכים כי החברה לא תהיה חייבת במשלוח כל הודעת קיזוז נוספת; למשתמש אין זכויות קיזוז בהסכם זה; לחברה תהיה זכות עיכבון על ציוד שמכרה למשתמש ככל שציוד כזה נמכר, כנגד תשלומים או חובות המגיעים או שיגיעו לה מהמשתמש בקשר להסכם זה או כל הסכם או חוב אחרים שחב המשתמש לחברה בקשר לציוד.

המחאת זכויות

1 החברה רשאית להמחות כל זכות הקיימת לה על פי חוזה זה לצד ג’ ללא הודעה על כך מראש ומבלי לפגוע בכלליות האמור בפרט, לגבות כספים המגיעים לה על פי כל דין מהמשתמש ו/או להעביר את ההתקשרות עם המשתמש לצד. ג’ הוראה זו היא מהותית: המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה.

הסכם ממצה

1 כל חיובי הצדדים והסכמותיהם מקורם בהסכם זה בלבד. ההסכם גובר על כל הסכמה ו/או הבנה ו/או מצג קודמים, בכתב או בעל – פה

שונות

1 מען החברה לצורך משלוח הודעות מפורסם באתר האינטרנט של המערכת ואפשר שישתנה מעת לעת.

15.2 מען המשתמש למשלוח הודעות ו/או חשבונות הוא כתובת הדואר האלקטרוני בה השתמש על מנת להירשם למערכת. המשתמש מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדוא”ל או באמצעות השארת הודעה באתר הבית של המערכת, תוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה. כל הודעה שנשלחה על ידי החברה לכתובת דוא “ל שנמסר על ידי המשתמש, תיחשב שנמסרה.

רק לקוח כמוגדר לעיל רשאי לבצע פעולה ו/או פעולות לרבות רכישה ו/או רכישות באתר באופן המתואר להלן.

באתר יוצגו מוצרים ו/או שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת את מחיר המוצרים.

המידע ישמר על ידי החברה במאגר מידע המועבר בפרוטוקול מאובטח ומוצפן.

החברה תשתמש במידע לצרכיי מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח ממנה ולצורך עדכון הלקוח במוצרים חדשים ובעדכונים העשויים לעניין הלקוח. במידה והלקוח אינו מעוניין לקבל עדכונים כאמור לעיל, עליו לשלוח לחברה דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]  ולבקש באופן מפורש להוריד את שמו מרשימת התפוצה.

בכפוף לצו בית משפט, החברה תעשה מירב מאמציה על מנת שהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים למעט עובדיה, חברת כרטיסי האשראי, גופים אחרים הנחשפים למידע לצורך מימוש הצעתו של הלקוח כאמור וכן גופים שמתוקף הדין ו/או תפקידם מפקחים על המתרחש באתר לרבות הממונים על ניהול ענייניה הכספיים והמשפטיים של החברה.

אם וכאשר תקבל החברה הצעת הלקוח לרכישת מוצר ו/או שירות, הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו/או השירות בגינו הציע הצעתו. התשלום יתבצע באופן מיידי ו/או במועד הוצאת החשבונית.

החברה שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת.

השימוש בשירות נעשה באחריותך בלבד. מידע אודות מיקום החתמת נוכחות(באמצעות טלפון חכם) עלול להיות בלתי מדויק. המידע מתקבל באמצעות שימוש באיכון המכשיר בעזרת מקלט GPS של המכשיר ודיוק המיקום תלוי באיכות המקלט והמידע המגיע משירותי המיקום. שירותי המקום מתקבלים ממספר מקומות כגון: מפות גוגל, ראוטרים, אנטנות wifi ואנטנות סלולריות. אנו עושים מאמצים כדי להעניק מיקום מדויק, אך אין אנו אחראים לקוארדינות המתקבלות משרתי המיקום ואנו מציגים אותם כמות שהם.

שימוש במערכת משמרות – Scouter, אינו מאפשר לך להעתיק, להפיץ, להציג ולבצע בפומבי מידע ותוכן המופיע באתר. בכפוף לכך, בסיס הנתונים של השירות הוא קניינה של החברה ואין להשתמש בהם אלא לצרכים פרטיים ולא מסחריים בלבד.

זמינות השירות ושמירת המידע- מערכת Scouter מבוססת טכנולוגיית ענן ואנו תלויים בספקי השירות בנושאי זמינות השרת, קבלת המיקום ושמירת היסטוריית נתונים. אנו ממליצים לשמור את המידע הנקלט במערכת באמצעות הורדת קבצי xls ודוחות מפורטים כדי לספק גיבוי נוסף למידע השמור בשרתי המערכת. בשום מקרה, Scouter לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במערכת. אחריותה היחידה של Scouter הינה כמפורט בתקנון זה.

שירות מערכת משמרות Scouter – הינו בתשלום והשימוש בו באחריותך בלבד. עם זאת, Scouter ו/או מי מעובדיה, מנהליה בעלי מניותיה, יועציה ו/או מי מטעמה (לעיל ולהלן: (Scouter לא ישאו בחבות כלשהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישים, מכל סיבה שהיא, בקשר עם מוצרי ו/או שירותיScouter והנך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את Scouter מכל אחריות מכל סוג שהיא, לכל תוצאה הנובעת מהשימוש במוצרי ו/או שירותי Scouter, לרבות (אך לא רק) בגין כל הפסד, אבדן רווח, פגיעה במוניטין, תשלום, הוצאה ו/או נזק, ישיר או עקיף, ממוני או בלתי-ממוני.

בכל מקרה אשר בו, מחמת עליון, נבצר על החברה לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם. “כוח עליון” בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות , מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג, העדר ו/או אי זמינות של המוצר במשק מסיבה כלשהיא.

כל הסכסוכים ו/או המחלוקות בין הצדדים בקשר עם האתר ו/או תקנון זה יועברו להכרעת בורר דן יחיד אשר ימונה מתוך רשימת הבוררים המצויה בידי לשכת עורכי הדין במחוז חיפה. הבורר לא יהיה כפוף להוראות הדין המהותי, לא לסדרי הדין ולא לדיני הראיות. סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות – תשכ”ח -1968.

סמכות השיפוט סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה.

הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והיינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו.

כל הזכויות שמורות ל אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת Scouter מערכות לניהול משמרות ונוכחות.גרסת תקנון: ver.260320181610

קבעו איתנו שיחה
קבעו איתנו שיחה